Nettleigetariff

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsett rammene for kor mykje Austevoll Kraftlag og andre nettselskap kan ta inn i nettleige. Om lag halve nettleiga er offentlege skatter og avgifter.

  NETTLEIGEPRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2020 (INKL. MVA)

  Fastbeløp (kr/år) Nettleige (øre/kWh) Forbruksavgift (øre/kWh) Enova (øre/kWh) Sum energi-
pris
  (1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Hushaldstariff KH-NH 2750 37,16 20,16 1,25 58,57
Hytte, fritidsbustad KHY-NHY 4000 37,16 20,16 1,25 58,57
Naust o.l KNST-NNST 2750 37,16 20,16 1,25 58,57
           
NETTLEIGEPRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2020 (EKS. MVA)
   Fastbeløp
(kr/år)
 Nettleige
(øre/kWh)
 Forbruksavgift
(øre/kWh)
 Enova
(øre/kWh)
 
Småbedrifter KN-NN 2200 29,73 16,13 800 kr pr år  

Bedrifter m/effektmåling
8400 17,60 16,13 800 kr pr år  

 

 

 

SÆRTARIFFAR

Energitariff for korttidsuttak KNBB-NNBL:

Samme tariff som KH-NH (kr. 2 200,- i fastbeløp/ år), men i tillegg kjem tilkopling, fråkopling og kr 10 pr. dag for leige av sikringsskap.

Til-og fråkopling vert fakturert etter medgått tid og materiell.

Veglys uten målar o.l. KUMK-NUMK:

Kunde blir belasta med ei grunnavgift på kr 2516,- pr kW og år.

 

Produksjonsrelatert verksemd i næringskode 5-33 skal ha fritak/redusert sats på forbruksavgift. Alle andre skal belastast med forbruksavgift.

KH -NH KH-NK Tariffen kan nyttast til alle slags hushaldsapparat, varmeapparat og ljos for hushaldsføremål i bustader, gardsbruk, m.v. Største tillatte hovudsikring er 3 x 63A 230V eller 4 x 40A 400V
KHY-NHY Gjeld for hytter og fritidsbustader. Største tillatte hovudsikring er 3 x 40A 230V eller 4 x 25A 400V
KNST-NNST Tariffen skal nyttast for el-innlegg i naust brakker o.l. med svært låg brukstid. Største tillatte hovudsikring er 3 x 40A 230V eller 4 x 25A 400V
KN-NN Kan nyttast av industri, kontor, handel, skular, offentlege administrasjons- og institusjons- bygningar og andre anlegg som ikkje kan nytta H-tariffen. Største tillatte hovudsikring er 125 A.
KN-NM5 Nyttast for samme kundegruppe som KN-NN, men som har hovudsikringar som er større enn 125 Amp. Det vil då bli brukt maksimalmåler med 15 min. måletid. Avgiftspliktig effekt- uttak er medel av dei tre høgaste målaravlesningane i året. Dersom uttak av reaktiv effekt overstig ein effektfaktor på 0,9 kan kraftlaget krevja: 1) At kunden rettar opp effektfaktoren til 0,9 eller. 2) betalar tilleggspris for det overstigande uttak av reaktiv effekt. For reaktiv effekt skal belastast 20% av prisen for aktiv effekt.

RENTE

Straumtingarar som ikkje betaler rekninga til rett tid må betala renter med 9,5 % p.a. etter forfall.

PURRE-/STENGEAVGIFT

Dersom kunden ikkje har betalt rekningen til rett tid, blir det sendt ut purre-/stenge-/inkassovarsel. Kunden må då betala eit purregebyr på kr 35. Ved frammøte for stenging vert kunden fakturert.